Welcome to CsOpole.eu - Twoja sieć serwerów Cs 1.6!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Tobi

Wzór Skargi na Graczy

1 post w tym temacie

Wzór skargi na Graczy!

Twój nick:
Data zdarzenia:
Nick oskarżonego:

IP/SID oskarżonego:
Wycinek z konsoli / screeny / demko jako dowód:
Twój komentarz:


Skarga, która nie zawiera dowodu zostanie automatycznie odrzucona.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Gość
Ten temat jest zamknięty i nie można dodawać odpowiedzi.